سالمندان اراک ،بیایید با هم به آینده فکرکنیم
مجموعه مقالاتی پیرامون سالمندان آلزایمری
آرشیو
موضوع بندی
دوشنبه 30 اردیبهشت‌ماه سال 1392
گیاهی مفید برای بهبود نفخ

گیاهی مفید برای بهبود نفخ

دو تن از پژوهشگران دانشکده پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی سبزوار و مشهد ، تاثیر افشره زیره را بر شدت درد ناشی از نفخ پس از جراحی سزارین بررسی کردند.
پژوهشگران با بررسی 124 زن پس از جراحی سزارین ، افشره زیره را هر20 دقیقه به میزان 40 قطره برای آنان تجویز کردند.
بر پایه این بررسی که مشروح آن در مجله زنان، مامایی و نازایی ایران منتشر شد، استفاده از افشره زیره شدت درد را پس از جراحی سزارین به میزان درخور توجهی کاهش می دهد.

منبع : salamatnews.com


دوشنبه 30 اردیبهشت‌ماه سال 1392
تقاضای بخیل از مسکین

تقاضای بخیل از مسکین

مسکینی نزد بخیلی رفت و از او حاجتی خواست. بخیل گفت: اول تو حاجت مرا روا کن تا من هم حاجت تو را برآورم. مسکین گفت: حاجت تو چیست؟ گفت: حاجتم این است که از من حاجتی نخواهی.

«لطایف و ظرایف»


دوشنبه 30 اردیبهشت‌ماه سال 1392
مار

مار را چگونه باید نوشت؟

روستایی بود دور افتاده که مردم ساده دل و بی سوادی در آن زندگی می کردند. مردی شیاد از ساده لوحی آنان استفاده می کرد و برآنان به نوعی حکومت می کرد. برحسب اتفاق گذر یک معلم به آن روستا افتادو متوجه ذغلکاری های شیاد شد و او را نصیحت کرد که از اغفال مردم دست بردارد.

وگرنه او را رسوا می کند. اما مرد شیاد نپذیرفت . بعد از اتمام حجت معلم بامردم روستا از فریبکاری های شیاد سخن گفت ونست به حقه های او هشدار داد بعد از کلی مشاجره بین معلم و شیاد قرار بر این شد که فردا در میدان روستا معلم و مرد شیاد مسابقه بدهند تا معلوم شود کدام یک باسود و کدامیک بی سواد هستند.
در روز موعود هه مردم روستا در میدان ده گرد آمده بودند تا ببیند آخر کار چه می شود.

شیاد به معلم گفت : بنویس مار
معلم نوشت: مار
نوبت شیاد که رسید شکل مار را روی خاک کشید.
وبه مردم گفت: شما خود قضاوت کنید کدامیک از اینها مار است؟
مردم که سود نداشتند متوجه نوشته مار نشدند اما همه شکل مار راشناختند و به جان معلم افتادند وتا می توانست اورا کتک زدند و از روستا بیرون راندند.


دوشنبه 30 اردیبهشت‌ماه سال 1392
قدرتمندواقعی

قدرتمند واقعی

آورده اند که در پیش رسول خدا(ص) مردی را می ستودند که او مردی عظیم با قوت است.

حضرت فرمودند: چگونه؟

گفتند: با هرکسی که کشتی می گیرد او را بیفکند و با همه کس برآید.

حضرت فرمودند: قوی آن باشد که بر خشم خویش برآید نه آن که کسی را بیفکند.

«نصیحة الملوک- محمد غزالی»

منبع: خبرنگاران


دوشنبه 30 اردیبهشت‌ماه سال 1392
داستان 2

نسخه عارف برای شخص دردمند

شخصی دردمند نزد شبلی عارف می گریست. شیخ سبب گریه او را پرسید.

گفت: دوستی داشتم که دیدار او مرا در زندگی کفایت می کرد، اما او دیروز از دنیا رفت و من تنها شدم. شیخ گفت: دوستی که دیدارش پاینده نیست ناچار نبودش غم را زیاد می کند. برو دوستی انتخاب کن که هرگز نمیرد و تو به هجران او مبتلا نشوی.

دوستی دیگر گزین این بار تو                کاو نمیرد تا نمیری زار تو
دوستی کز مرگ نقصان آورد               دوستی او غم جان آورد

منطق الطیر


دوشنبه 30 اردیبهشت‌ماه سال 1392
داستان

داستان آموزنده : همه چیز به خودتان برمیگردد

ترازوی مرد فقیر :


مرﺩ ﻓﻘﯿﺮﻯ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﮐﺮﻩ ﻣﻰ ﺳﺎﺧﺖ، ﺁﻥ ﺯﻥ ﮐﺮﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﯾﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﯾﻰ ﻣﻰ ﺳﺎﺧﺖ .ﻣﺮﺩ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﻪ ﯾﮑﻰ ﺍﺯ ﺑﻘﺎﻟﻰ ﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮ ﻣﻰ ﻓﺮﻭﺧﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎﺝ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺧﺮﯾﺪ .

ﺭﻭﺯﻯ ﻣﺮﺩ ﺑﻘﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﺮﻩ ﻫﺎ ﺷﮏ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻭﺯﻥ ﮐﻨﺪ . ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻭﺯﻥ ﮐﺮﺩ، ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻫﺮ ﮐﺮﻩ ۹۰۰ ﮔﺮﻡ ﺑﻮﺩ .
ﺍﻭ ﺍﺯ ﻣﺮﺩ ﻓﻘﯿﺮ ﻋﺼﺒﺎﻧﻰ ﺷﺪ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺩ ﻓﻘﯿﺮ ﮔﻔﺖ:
ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﮐﺮﻩ ﻧﻤﻰ ﺧﺮﻡ، ﺗﻮ ﮐﺮﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻰ ﻓﺮﻭﺧﺘﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﻭﺯﻥ ﺁﻥ ۹۰۰ ﮔﺮﻡ ﺍﺳﺖ . ﻣﺮﺩ ﻓﻘﯿﺮ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺷﺪ
ﻭ ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ:
ﻣﺎ ﺗﺮﺍﺯﻭﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﮑﺮ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺧﺮﯾﺪﯾﻢ ﻭ ﺁﻥ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﮑﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺯﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰ ﺩﺍﺩﯾﻢ .
ﯾﻘﯿﻦ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ: ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﻰ ﮔﯿﺮﯾﻢ !شنبه 28 اردیبهشت‌ماه سال 1392
زندگی


چهارشنبه 18 اردیبهشت‌ماه سال 1392
۵ باور اشتباه پدرانه

طی دوران بارداری همسر و در طول ۳ سال اول زندگی کودک، مردان مرتب تغییر می‌کنند و هویت پدر بودن به تدریج در آن‌ها شکل می‌گیرد. در این مطلب به ۵ باور اشتباه اشاره می‌کنیم که در ذهن بیشتر مردان درباره پدر بودن شکل گرفته است.

۱. تنها نیاز‌ها و احساسات مادر قابل‌توجه است

ادامه مطلب ...

چهارشنبه 18 اردیبهشت‌ماه سال 1392
صلوات


پنج‌شنبه 12 اردیبهشت‌ماه سال 1392
دیداربچه های پاییزی بامدیرکل آموزش وپرورش

دیداربچه های بی سرپرست (ایتام)خانه دختران رضوان باکریم زاده مدیرکل آموزش وپرورش استان مرکزی درروزمعلم 
ادامه مطلب ...


   1       2    >>
برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
تعداد بازدیدکنندگان : 250458


Speakeasy Speed Testfa.wikipedia

dahio!

Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها